Vad händer hos oss på Centralasiengrupperna under 2022?

Under 2022 har Centralasiengrupperna flertalet projekt på gång både i Sverige och i Centralasien. Vilken roll vi spelar inom olika projekt varierar. Nedanför följer en kort sammanfattning hur och varför vi jobbar med årets projekt och satsningar:

Informationsprojektet

Informationsprojektet har bedrivits inom CAG sedan 2016. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Centralasien, främst inom CAGs tematiska områden, och därmed kunna uppmuntra makthavare, institutioner och individer att påverka utvecklingen i Centralasien mot ett demokratiskt, aktivt och inkluderande civilsamhälle. Aktiviteterna inom informationsprojektet ar manga, bland annat anordnas föreläsningar, konferenser och filmvisningar men även utställningar, hearings, skrivandet av publikationer och debattinlägg.

Ett av de största evenemangen inom projektet är den årliga konferensen Centralasiendagarna som äger rum i november i Stockholm.

Praktikantprogrammet

Under 2016 deltog Centralasiengrupperna i SIDAs praktikantprogram och under 2022 skickar vi återigen praktikanter till Novi Ritm i Osh. På Novi Ritms aktivitetshus i Osh möts ungdomar varje dag för att engagera sig i mänskliga rättigheter i form av allt från debattävlingar, filmdiskussioner och demonstrationer. Uppdraget är knutet till Centralasiengruppernas och Novi Ritm gemensamma tematiska arbetsområde genus, men innefattar även arbete kopplat till klimat, ungas rättigheter etc. Som praktikant är man en resurs inom Novi Ritms ordinarie verksamhet såsom metod- och organisationsutveckling samt implementering av deras större projekt. Men ansvarar även för löpande utbildningsinsatser kring genus/tjejers och ungas rättigheter. Praktikanterna fungerar också som en länk i kommunikationen mellan Centralasiengrupperna och Novi Ritm. Under 2022 kommer fyra praktikanter att vistas hos Novi Ritm. Deras arbete kommer att gå att följa på vår hemsida under året.

ESC-volontär

Centralasiengrupperna tar emot 1-2 volontärer varje år som en del av European Solidarity Corps volontärprogram. Volontärerna bidrar otroligt mycket till verksamheten samt får en god inblick i solidaritetsarbete, informellt lärande och andra kulturer. De arbetar med Centralasiengruppernas aktiviteter såväl som egna projekt. Under 2022 kommer vi att ta emot en volontär från Ryssland.

NeMolchi

Vårt samarbete med NeMolchi började under 2021 som en påföljd av att att en representant från organisationen föreläste på Centralasiendagarna år 2019. Under 2021 har vi arbetat med flertalet kapacitetsstärkande aktiviteter tillsammans med NeMolchi för att stärka deras möjligheter att hållbart och långsiktigt kunna arbeta med att stärka kvinnors rättigheter och minska förekomsten av könsbaserat våld. Under 2022 kommer vi utöka vårt samarbete med NeMolchi.UZ och fortsätta arbetet mot könsbaserat våld, främst genom informationsarbete, stöd för att kunna söka hjälp om du direkt eller indirekt utsatts för könsbaserat våld. Samarbetet söker också bidra till ökad dialog mellan allmänheten och beslutsfattare för att kunna minska förekomsten av könsbaserat våld.

 

 

El-Too

El-Too och Centralasiengrupperna arbetade under 2021 med att genomföra ett pilotprojekt som utforskade hur permakultur kunde tillämpas på den kirgiziska landsbygden; som en strategi för att hantera både ekologiska, politiska, ekonomiska och sociala utmaningar. Pilotprojektet genomfördes i sex olika byar i Tong-distriktet som ligger vid den stora sjön Issyk-kuls södra strand och El-Too har sammanfattat projektets aktiviteter i två blogginlägg: del ett och del två .  Under 2022 kommer samarbetet att fortgå genom att öka kunskaperna om klimatförändringsmekanismer och landrättigheter hos 108 hushåll i regionerna Issyk-Kul och Naryn för att dessa bättre ska kunna anpassa sig till nya klimatförhållanden. Makthavare kommer sedan få ta del av dessa anpassningsstrategier. Allmänheten kommer få ta del av den nya kunskapen genom informationskampanjer.

ISDS

ISDS samarbetade med Centralasiengrupperna under 2021 genom vår Strategic Resource Fund där fokuset var på insatser kring området runt Son-kul. Satsningen innebar att ett system för styrning, förvaltning och övervakning av biologisk mångfald i närliggande våtmarker etablerades. Detta skedde i nära kontakt med – och med aktivt engagemang från – lokalsamhället, pastoralister, personal i det lokala naturreservatet, lokala myndigheter, experter och andra intressenter. Satsningen byggde också på att öka kunskapen hos lokalbefolkningen om varför bevarandet av biologisk mångfald är fortsatt viktigt, både utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Under 2022 kommer ISDS och Centralasiengrupperna arbeta med kapacitetsutveckling riktade till lokala organisationer samt den lokala befolkningen i området kring Son Kul-sjön. Målet med dessa aktiviteter är att organisationer och individer ska kunna utkräva sina rättigheter och på sina egna villkor delta i hanteringen och skyddandet av våtmarkerna kring Son Kul-sjön, vilka ingår i Ramsarkonventionen sedan 2011.

Little Earth

Samarbetet med Little Earth är ett av Centralasiengruppernas nyaste samarbeten och det gemensamma projektet under 2022 fokuserar på att verka för minskad energifattigdom i Pamirbergen och området runt Khorog i Tadzjikistan. Projektet innefattar även jämlikhet, rättighetsbaserat arbete och kvinnors rättigheter där bland annat Little Earth kommer att medverka i aktiviteter som stärker deras kunskap om hur de kan arbeta med dessa frågor inom sitt nuvarande miljö- och klimatarbete.

Novi Ritm

Centralasiengrupperna har sedan 2014 samarbetat med ungdomsorganisationen Novi Ritm i landets näst största stad Osh i södra Kirgizistan. Södra Kirgizistan är särskilt konservativt vad gäller jämställdhet och åldersdiskriminering, men Novi Ritm drivs av ungdomar mellan 16 och 25 år som utbildar och stöttar andra ungdomar i frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet och konflikthantering för att få dem att tro på sig själva och sina möjligheter att göra skillnad. Under 2022 kommer samarbetet mellan Centralasiengrupperna och Novi Ritm bland annat att fokusera på stärkandet Novi Ritms kapacitet att verka för att stärka kvinnors rättigheter, främst genom sökandet av kunskap kring existerande lagstiftning gällande könsbaserat våld. En annan, långtgående, aspekt av samarbetet är att utöka hållbarhetsprospekten for Novi Ritm som organisation. Novi Ritm kommer även att fortsätta sitt arbete med ungdomar, lokala makthavare och civilsamhällesaktörer, bland annat genom att organisera rollspelsdagar som iscensätter Kirgizistans parlament.

CSP

Centralasiengrupperna har under flera års tid samarbetat med organisationen Children of St. Petersburg, främst inom kapacitietsstärkande insatser för såväl personal som volontärer. Under 2022 kommer samarbetet att fokusera på aktiviteter med målgrupper utanför själva organisationen, såsom barn, unga och deras familjer - samtliga med centralasiatisk bakgrund. Children of St Petersburg har genom de, för samarbetet, gemensamma kapacitietsstärkande insatserna ökat sin kunskap om icke-diskriminering, icke-våld, rättighetsbaserat arbete, kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter. Dessa kunskaper har nu möjliggjort ett för aktiviteter i större skala, såsom festivaler, läger, teaterarrangemang med mera som alla kommer att hållas i St Petersburg. Förutom barn och ungdomar kommer även lokala organisationer och makthavare att bjudas in. Inom projektet har CSP skapat utbildningsmaterial som t.ex. färgläggningsböcker, serietidningar och animeringar som alla belyser rätten till utbildning för barn och ungdomar med migrationsbakgrund och hur föräldrarna ska gå tillväga för att skriva in sina barn i skolan. Dessa material finns alltid tillgängliga under CSPs aktiviteter.