Om Centralasiengrupperna

Centralasiengrupperna stödjer flertalet projekt i Centralasien ekonomiskt. Det innebär att vi finansierar lokala samarbetspartners för att de ska kunna genomföra de planerade insatserna och nå uppställda mål. Vi har valt just dessa satsningar då de baseras på reella lokala behov, har potential att skalas upp och kan lämna ett avsevärt samhälleligt avtryck. De partners vi samarbetar med har också svårt att få medel från andra håll, som internationella bidragsgivare eller statliga/kommunala stödformer; antingen pga att de arbetar med för kontroversiella ämnen (t.ex. feminism och HBTQ+) eller avviker från huvudfårans syn på utveckling (t.ex. genom arbete med permakultur och matsuveränitet). Förutom ekonomiskt stöd bidrar vi på en mängd andra sätt, främst kapacitetsstärkande insatser till partnerorganisationer. Sedan Centralasiengrupperna bildades 2012 har vi prioriterat gräsrötter och aktivister; aktörer som inte alltid har så mycket erfarenhet och vana av att genomföra större satsningar och projekt. I detta sammanhang bidrar vi med projektdesign, planering och utvärdering, i syfte att insatserna ska bli så kvalitativa som möjligt. Ofta saknas också specifik kunskap, kompetens och färdigheter inom dessa satsningar och där spelar Centralasiengrupperna en direkt och/eller indirekt roll. 

Förutom att själva vi hålla i workshops, föreläsningar och webinars på teman som höjer kunskapsnivån hos samarbetspartnern, har vi ett brett nätverk till organisationer, forskare och aktivister som vi kan involvera för att få in expertis i samarbetet och projektet. Detta kan handla om kunskap kring mänskliga rättigheter, säkerhetsrutiner, förändringsmodeller, projektplanering, konflikthantering, miljö- och klimatanalys, med mycket mera. I nära samarbete med partners brukar vi bedriva forskning och sammanställa publikationer för att producera ny kunskap om de frågor vi jobbar med. Vi skickar även personal och praktikanter för mer löpande stöd i genomförandet av satsningarna på lokal nivå. Slutligen, en annan viktig roll Centralasiengrupperna ofta har inom partnerskap är att tänka långsiktigt och agera för att partnerns insatser ska kunna bedrivas på längre sikt och med mer autonom finansiering. Vi bedriver också påverkansarbete på politisk nivå i Sverige för att uppmärksamma de frågor som våra partners arbetar med.

I Sverige arbetar Centralasiengrupperna främst med informations- och påverkansarbete. Rent konkret innebär det att vi driver de sakfrågor som våra partnerorganisationer uppmärksammar, och som även utgör vara tematiska områden, på ett svenskt såväl som internationellt plan. Vi arrangerar föreläsningar, utställningar, konferenser, rollspelsdagar och hearings för att informera om och inkludera frågor som berör våra partnerorganisationers arbete. Dessa evenemang är riktade mot universitet, studenter, beslutsfattare, bibliotek- och konsthallar men även den intresserade allmänheten. Målet med det informations- och påverkansarbete vi bedriver är att öka kunskapen om miljö och klimat, genus och kvinnors rättigheter, ungas demokratiska organisering och konflikttransformering från ett centralasiatiskt perspektiv men även lyfta fram hur svenska och internationella beslutsfattare och det svenska civilsamhället kan stötta utvecklingen av ett inkluderande civilsamhälle i Centralasien.