Projekt

Pågående projekt

Centralasiendagarna

Centralasiendagarna är Centralasiengruppernas årliga huvudarrangemang i Sverige. Sedan 2014 har CAG organiserad denna konferens med gäster från hela regionen, först i Malmö/Lund, och sedan 2015 i Stockholm. Tanken med Centralasiendagarna är at skapa en tillfällig mötesplats för aktivister, experter och civilsamhällsaktörer från Centralasien och Europa att nätverka gemensamt, lära känna varandra bättre och initiera nya samarbeten. Samtidigt är det ett sätt att placera den för många i Sverige obekanta regionen Centralasien på kartan och informera både allmänheten och beslutsfattare om situationen där. Centralasiendagarna brukar hållas i flera dagar och innefatta panelsamtal, föreläsningar, seminarier och kulturella arrangemang.

Centralasiendagarna 2016 äger rum den 27:e och 28:e november i Stockholm. Den 27:e kommer flera feministiska och ungdomsaktivister berätta om sina erfarenheter av organisering på gräsrotsnivå i Centralasien. Den 28:e kommer vi lyssna på ett föredrag om skuldproblematiken i Kirgizistan av forskare vid Kent's universitet samt en paneldiskussion med redaktörer i två av Centralasiens viktigaste oberoende medier - Kloop.kg och FerganaNews. Centralasiendagarna avslutas samma kväll med en filmvisning.

Om du eller din organisation är intresserade av att vara med i nästa års Centralasiendagarna är ni jättevälkomna att höra av er till info@centralasien.org

Utställning "Aktivism, civilsamhälle och rättighetsarbete i Kirgizistan" 

Utställningen handlar om civilsamhällets kamp för förändring och inflytande i den centralasiatiska republiken Kirgizistan. Genom porträtt av en rad lokala aktörer - från tonåriga feminister till landets främsta människorättsveteraner - belyser utställningen deras analys, hur de organiserar sig och vilka metoder de använder för att påverka och förändra sitt samhälle.
 
Det är nio grupper som porträtteras i utställningen:
Bishkek Feminist Initiatives är en feministgrupp som driver ett socialt center i huvudstaden Bisjkek; 
Novi Ritm är en ungdomsorganisation baserat i landets näst största stad Osj; 
Nazik Kyz är en aktivistgrupp av unga kvinnor med funktionsvariationer, som kämpar mot diskriminering och otillgänglighet; 
Folkrörelsen för skydd av låntagares rättigheter är ett nätverk som förenar människor runt om i landet som är skuldsatta till följd av mikrolån; 
Center for Protection of Children är en icke-statlig organisation som jobbar med utsatta barn; 
Bir Duino är en av landets mest etablerade människorättsorganisationer; 
Girl Activists of Kyrgyzstan är en grupp feministiska tonåringar som jobbar för att stärka tjejers och unga kvinnors plats i samhället; 
Arysh är en organisation av interna migranter som bekämpar den strukturella diskriminering som de utsätts för; 
Labrys är en av Kirgizistans och Centralasiens främsta stödgrupper för HBTQ+ rättigheter.
 
En central aspekt av utställningen är visa hur rättighetsbaserat arbete (RBA) kan se ut i praktiken. Traditionellt bistånd har kritiserats för att ofta leda till beroendeförhållanden som i längden förhindrar strukturell förändring. Rättighetsbaserat arbete är ett försök att komma bort från välgörenhet och att förändra världen på ett hållbart och långsiktigt sätt. Den här utställningen vill illustrera hur rättighetsbaserat arbete kan se ut i kontexten Centralasien.
 
Utställningen visas i Sveriges största städer under hösten 2016. Vill du boka utställningen så går det bra - hör av dig till al.berg@centralasien.org.

Young women’s movement building and empowerment in post-conflict southern Kyrgyzstan    

Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och syftar till att stärka unga kvinnors möjligheter att ta plats i samhället och engagera sig i lokalt och nationellt fredsbyggande. Projektet finansieras av Folke Bernadotte Akademien och genomförs tillsammans med våra lokala samarbetspartner i Kirgizistans tre södra regioner Osj, Jalalabad och Batken oblast. Resolution 1325 antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd och handlar kortfattat om att bygga fred genom att främja kvinnors politiska deltagande. Resolutionen uppmärksammar även vikten av att ha ett genusperspektiv på konflikter eftersom kvinnor generellt drabbas oproportionerligt hårt.

Kirgizistan har de senaste tio åren skakats av två statskupper och även upplevt våldsamma etniska konflikter, som i juni 2010. Den strukturella diskrimineringen av landets minoriteter är stark och det finns också tendenser som pekar på att diskrimineringen av kvinnor ökat snarare än minskat i Kirgizistan de senaste åren. Några exempel på det är att unga kvinnor i allt högre grad gifter sig tidigt och att så kallade brudkidnappningar fortfarande är vanliga och sällan anmäls till polisen. Med detta som bakgrund syftar Young women’s movement building and empowerment in post-conflict southern Kyrgyzstan till att medvetandegöra unga kvinnor om deras mänskliga rättigheter och stärka deras möjligheter att göra sina erfarenheter och åsikter hörda. Det här görs bland annat genom utbildningar, nätverksbyggande mellan olika organisationer och kapacitetsbyggande i redan existerande civilsamhällesorganisationer. 

Projektet löper under 2016-17. Under sommaren 2016 genomförde vår lokala partner bland annat en utbildning med civilsamhällesorganisationer om Kirgizistans nationella handlingsplan för 1325 och hur den kan utvecklas. Under sommaren deltog även ett 70-tal unga tjejer i olika workshops kring feministiskt serietecknande och street art – en metod som användes för att väcka intresse för tjejers situation i Kirgizistan idag och ge dem verktyg för att uppmärksamma de problem som finns. 

Strengthening young people's organisation in Southern Kyrgyzstan

Projektet genomförs tillsammans med en lokal samarbetspartner i södra Kirgizistan och har som övergripande syfte att stärka unga personer och deras möjligheter att verka för ett demokratiskt samhälle.

Det kirgiziska samhället präglas av hierarkiska och åldersdiskriminerande strukturer. Makten återfinns generellt hos äldre kirgiziska män och ungas åsikter och erfarenheter tas sällan i beaktning. Uppgivenhet och känslan av att inte kunna förändra är också en av förklaringarna till att så pass många unga människor inte ser någon framtid i landet och därför väljer att lämna landet. Den stora migrationen märks inte minst på landets ekonomi. Världsbanken uppskattar att ca 30 % av landets BNP utgörs av pengar som skickas hem från medborgare som jobbar utomlands.  

Projektet syftar till att stärka vår lokala samarbetsorganisation som arbetar för att bryta dessa strukturer i södra Kirgizistan. Organisationen drivs av och för unga, och genom det här projektet vill de utöka sin kapacitet att fungera som plattform för diverse demokratiska initiativ bland unga personer i staden Osj med omnejd. Inom projektets ramar driver organisationen även ett antal olika tematiska arbetsgrupper på sitt aktivitetshus i Osj. Här finns bland annat en tjejgrupp där unga tjejer får lära sig mer om sina rättigheter, en filmklubb för den som vill öva engelska och en konflikthanteringsgrupp som tränar på bland annat icke våld. Det här görs även som ett sätt för att få unga från olika etniska grupper att mötas och lära känna varandra för motverka motsättningar mellan olika etniska grupper. Under hösten 2016 kommer det inom projektet även arrangeras en större konferens där olika ungdomsorganisationer i Kirgizistan ska mötas för att dela erfarenheter och planera framtida samarbeten.

Projektet finansieras av Forum Syd och genomförs under 2016-17.

Vardagens civilkurage

Vardagens civilkurage är ett treårigt projekt som startades av Centralasiengrupperna år 2015. Projektets syfte att lära ungdomar och unga vuxna att bemästra en bred form av civilkurage i vardagen. Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden och är Sverigebaserat.

Projektet innefattar workshops i konflikttransformering på skolor, fritidsgårdar, folkhögskolor eller med andra grupper och organisationer. Workshops består oftast av forumspel och rollspel där vi tränar tekniker i hur en kan ingripa i sin vardag. Vi har olika teman på träningarna, t.ex. att ingripa mot olika härskartekniker som osynliggörande eller förlöjligande, men kan också vara rasism, hot om våld, sexism eller exotifiering. Det finns också en öppen civilkurageträningsyta - en sk. "dojo" - öppen för alla mellan 15-25 år varje onsdag på Underverket, Hasselgatan 8 i Malmö mellan 17.30-19.00. 
 
Vi har även dojos på gång i Göteborg och Stockholm, och är öppna för att finnas på fler ställen! Hör av dig om du är intresserad av att engagera dig, bli civilkuragetränare eller starta verksamhet på din ort, på info@vardagenscivilkurage.se.
 

Stärka säkerhet inom den regionala hbtq-rörelsen i Centralasien

Mot bakgrund av den snabbt förvärrade situationen för hbtq-personer i regionen de senaste åren har Centralasiengrupperna lagt mycket energi på detta tematiska område. Med stöd från Folke Bernadotteakademin driver Centralasiengrupperna ett unikt projekt i regionen under 2015-2016. Det är en långsiktig satsning för att stärka säkerheten inom rörelse i stort, för aktivister och hbtq-personer i allmänhet. Projektet innefattar ett dussintals organisationer i fyra centralasiatiska länder och innehåller aktiviteter relaterade till kapacitetsutveckling, olika säkerhetsutbildningar för ledning och aktivister, etablera säkra mötesplatser och aktivistplattformar, regionalt nätverk samt säkert spridnings- och påverkansarbete. Projektet fungerar som en strategiskt insats för att rörelsen ska kunna fortsätta kämpa för ett rättvist samhälle fritt från diskriminering på grunderna sexualitet och könsuttryck/-identitet. På grund av satsningens känsliga natur kan vi inte delge mer information.

Fristad för utsatta centralasiatiska aktivister

Under 2015 startade vi en insamlingsfond för att kunna evakuera förföljda centralasiatiska aktivister till Sverige. Fristaden syftar primärt till att skapa ett avbrott och möjligheter till återhämtning från en extremt utsatt miljö. Dessutom får aktivisten möjligheten att engagera sig i diverse verksamheter inom Centralasiengrupperna och andra lokala civilsamhällesaktörer. Hela satsningen har finansierats med gåvor från privatpersoner i Sverige. Om du vill stötta insamlingsfonden och möjliggöra att vi kan evakuera ytterligare aktivister, swisha oss valfritt belopp och skriv "aktivist" i textrutan.

Forma

Tillsammans med föreningen Tamam Lund och designern Petter Thörne driver vi hantverksgruppen Forma. Gruppen har funnits sedan början av 2014, och har utvecklats från enklare individuellt skapande till att arbeta med större gemensamma uppgifter och installationer. Under 2015 genomfördes bland annat tre större workshops i formgivning, framtagning av konstverken ”Sverige” och ”Rött” samt en fyradagars vistelse på Retreatgården Wettershus där möbler till deras odlingsträdgård ritades och byggdes. Forma har även medverkat i utställningen Utvalt i Skåne. Utvalt är en jurybedömd utställning där Formas konstverk Sverige i konkurrens av 400 ansökningar var ett av den 26 valda verken att visas. Under invigningen blev Forma även utsedd till en av tre stipendiater! Gruppen planerar att inkorporera hantverks- och formgivningsrelaterade aktiviteter inom CAGs projekt och samarbeten i Centralasien.

Tidigare projekt

Residens i Kirgizistan för serietecknarkollektivet Dotterbolaget

I maj 2015 arrangerade Centralasiengrupperna en konstnärsresidens i Bisjkek för det feministiska serietecknarkollektivet Dotterbolaget. Konstnärerna Karolina Bång, Karin Casimir Lindholm, My Eklund och Sara Granér vistades i Kirgizistans huvudstad under en månad för workshops, samtal och samarbeten med en handfull olika lokala feministiska grupper. Ett kortare besök till Osj inkluderades också, där en tvådagars serietecknarutbildning med fokus på könsstereotyper och våld mot kvinnor hölls. Serietecknande som samhälls- och maktkritiskt verktyg tilltalade flera av de medverkande organisationerna som efter projektets slut integrerat metoden i olika verksamheter och utskott. Vi hoppas fortsätta och utvidga denna satsning under 2016 och framåt!

EVS - European Voluntary Service i Centralasien/Sverige

Centralasiengrupperna har sammanlagt haft 11 EVS-volontärer via EU:s ungdomsprogram Erasmus+ mellan 2012-2016. Dessa har varit placerad i Malmö, Osj (Kirgizistan) och Gyumri, (Armenien) och har kommit från länderna Sverige, Kirgizistan och Ryssland. Volontärerna har haft en mängd olika arbetsuppgifter, däribland att arrangera studiecirklar, hålla föredrag, anordna workshops, driva mindre projekt samt jobba med organisationsutveckling, utvärderingar och administration. Vi planerar att fortsätta med EVS-projekt i Sverige under 2017.

Centralasienturné för bandet Ved

I maj 2014 organiserade Centralasiengrupperna en unik turné/musikresa för Malmöbandet Ved i regionen. Ved spelar instrumentell psykedelisk rockmusik med flera beröringspunkter till de nomadiska och sufiska folkmusiktraditioner som återfinns i Centralasien. Resan gick genom Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan och Tadzjikistan och innefattade konserter, improvisationsworkshops, jamsessions och studiebesök. Bandet hade spelningar på bl.a. Guns & Roses Pub i Almaty, Husta Live Festival i Bisjkek, Suleymantoo-torget i Osj, Ilkhom Rock Fest, Tasjkent och Dushanbe Ethno-jazz Festival i Dusjanbe. Utöver detta samarbetade bandet med folkmusiker från olika traditioner/länder, studenter på musikskolan i Osj samt popstjärnan Gulzada. Resan dokumenterades på video och kommer ges ut som film samt skiva. Projektet möjliggjordes med stöd från Musikverket och Malmö stad.