Efter beslut på årsmötet 2018 publiceras nedan verksamhetsplanen för Centralasiengruppernas arbete under verksamhetsåret 2018-2019. Trevlig läsning!

Verksamhetsplan 2018-2019

Informationsarbete

Centralasiengrupperna kommer fortsätta arbete med att visa olika bilder av Centralasien som region. Detta kommer göras genom utställningen Civil Society and Rights-based work in Central Asia som under hösten 2018 återigen kommer ställas ut på ett flertal platser runt om i Sverige. Dessutom kommer en diskursanalys av hur Centralasien porträtteras i media släppas. Traditionsenligt kommer Centralasiendagarna ta stapeln under hösten och löpande föreläsningar och seminarier kommer genomföras under hela verksamhetsåret. Vi kommer även närvara på fora för allmänhet och beslutsfattare som OSCE Human Dimensions Meeting och MR-dagarna.

Utbyten

Under verksamhetsåret 2018-19 är åtminstone 3 större utbyten planerade från/med partners i Centralasien och Ryssland. Vi kommer även ha ett antal residenser i Ryssland, Kirgizistan samt i Sverige. I mitten av sommaren planerar vi att genomföra ett ungdomsläger tillsammans med vår ryska partnerorganisation Children of St Petersburg.

Årliga prioriteringar

Under 2018 planerar styrelsen att arbeta fram strategiska mål för organisationen, dessa mål kommer delas in i delmål och aktiviteter för att sedan kunna identifiera årliga prioriteringar. Detta är ett nytt arbetssätt för organisationen och kommer förhoppningsvis leda till ett mer långsiktigt arbete med tydliga och mätbara mål.

Styrelsedagar

Utöver de månatliga styrelsemötena kommer styrelsen arbeta tillsammans under två dagar i juni med långsiktig strategisk planering.

Novi Ritm

Från januari 2018 till februari 2019 samarbetar CAG med partnerorganisationen Noviy Ritm i Osh, Kirgizistan, genom att genomföra ett projekt som syftar till att öka engagemanget bland ungdomar i Kirgizistan. De främjar, skyddar och hävdar sina rättigheter och intressen själva i frågor som rör deras rättigheter både på en allmän, kulturell och social nivå, men också på en lagstiftande och politisk nivå. Detta kommer att ske genom deltagande och ungdomsvänlig kunskapshöjande verksamhet, som en akademi i mänskliga rättigheter för ungdomar och återkommande tematiska grupper, med hjälp av metoder som serietecknande, street art och debatt. Det finns också en del av lokala och regionala utbyten, så att unga aktivister från olika organisationer i södra Kirgizistan från olika samhällen kan träffas och lära av varandra. En nära kontakt mellan ungdomar och lokala myndigheter kommer att inrättas inom projektet för att bygga förtroende, samarbete och intresse för varandra.

Vardagens Civilkurage

Projektet Vardagens civilkurage som legat under Centralasiengrupperna de senaste åren kommer i augusti 2018 avknoppas. Projektets verksamhet fortsätter i framtiden inom föreningen Vardagens civilkurage i nära samarbete med Centralasiengrupperna.

Children of Saint Petersburg

Samarbetet med CSP kommer fortsätta under året, framförallt vad gäller stöttandet av tidskriften Gul men även andra organisatoriska samarbeten såsom utbyten och gemensamma aktiviteter planeras.

Bishkek Feminist Initiatives

Vi fortsätter att stötta BFI primärt genom rent ekonomiskt stöd men också vissa kapacitetsstärkande insatser.